surfaj i slušaj

Izaberi


brza_pretraga.php?radio_drz=bosna-i-hercegovina&Bosna i Hercegovina

 

brza_pretraga.php?radio_drz=crna-gora&Crna Gora

 

brza_pretraga.php?radio_drz=dijaspora&Dijaspora

 

brza_pretraga.php?radio_drz=hrvatska&Hrvatska

 

brza_pretraga.php?radio_drz=makedonija&Makedonija

 

brza_pretraga.php?radio_drz=slovenija&Slovenija

 

brza_pretraga.php?radio_drz=srbija&Srbija

 

Vaš profil

Dodajte vaših pet favorita

Radio Studio D- Radio stanica

Lokacija: Srebrenik

Država: Bosna i Hercegovina

Frekvencija: 99.4 FM

Web: Radio Studio D


O Radio Studio D znamo ovo:

Opis:

Radio Stu­dio D je počeo sa radom 04.09.1997. godine, i za pro­tek­lih 20 god­ina stasao u veoma respek­ta­bi­lan elek­tron­ski medij, kako na tuzlan­skom kan­tonu, tako i u FBiH pa i u BIH u cjelini. U posljed­njih neko­liko god­ina medju najs­lušani­jim je radi­jima na TK, u Fed­eraciji BiH medju 10, a u BiH medju 15 najs­lušani­jih radija.

Radio svo­jim sig­nalom, po dugoročnoj dozvoli RAK-​a, službeno pokriva područja sljedećih općina: Sre­brenik, Tuzla, Kale­sija, Živinice, Banovići, Lukavac, Gračan­ica, Doboj Istok, čime ter­i­tori­jalno pokriva gotovo cijelo područje TK, zatim Doboj, sjev­erne dijelove RS i Brčko DC.

Naš mar­ket­ing je usm­jeren ka pružanju usluga učinkovi­tog i ispla­tivog oglaša­vanja. Pro­gram se emi­tira na fm telas­noj mreži: frekven­cije 99,40 i 97,40 Mhz; kao i putem inter­neta (www​.stu​diod​.ba), gdje smo takod­jer među najs­lušani­jim radio stani­cama iz BiH (radiostan​ica​.com).

Radio Stu­dio D je medju 20 radio stan­ica iz BiH čiji se pro­gram emi­tira u okviru usluge MOJA TV. Na man­i­festaci­jama BH Muzčki Oskar 2009, 2011 i 2012. radio Stu­dio D je proglašen muz­ičkim radi­jem godine.

Radio Stu­dio D je pokre­tač niza društveno odgov­ornih i human­i­tarnih projekata.

Brzi pregled - države

 

brza_pretraga.php?radio_drz=bosna-i-hercegovina&Bosna-i-Hercegovina brza_pretraga.php?radio_drz=crna-gora&Crna-Gora brza_pretraga.php?radio_drz=hrvatska&Hrvatska brza_pretraga.php?radio_drz=makedonija&Makedonija brza_pretraga.php?radio_drz=slovenija&Slovenija brza_pretraga.php?radio_drz=srbija&Srbija brza_pretraga.php?radio_drz=dijaspora&Dijaspora